Securitatea si Protectia Muncii

Servicii pentru salariati.

Iti oferim tot ce ai nevoie. De la A la Z.

TARIF: INCEPAND DE LA 25 LEI/SALARIAT

 

 

Activitatile de prevenire si protectie desfasurate:

 • identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor profesionale pentru fiecare componenta a  sistemului de munca (actualizari prevazute de legislatia in vigoare, in situatia in care identificarea si evaluarea riscurilor au fost efectuate);
 • consilierea angajatorului cu privire la obligatiile ce ii revin acestuia in ceea ce priveste organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivelul societatii (decizii de numire a responsabililor cu atributii SSM pe departamente, decizii privind numirea echipei de prim ajutor, numirea echipei de salvare in caz de incendiu, etc);
 • elaborarea, actualizarea si monitorizarea planului de prevenire si protectie;
 • elaborarea instructiunilor proprii tinand seama de particularitatile activitatilor si locurilor de munca / aprobarea acestora de catre conducerea societatii / difuzarea in societate;
 • consemnarea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii in munca in fisele de post ale salariatilor, cu aprobarea conducerii societatii;
 • intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • organizarea, in colaborare cu reprezentantii desemnati ai angajatorului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, a sedintelor de instruire periodica si punerea la dispozitia acestora a documentatiilor tematice in vederea sustinerii instruirilor;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii;
 • infiintarea si organizarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca in conditiile prevazute de legislatia in vigoare (daca este cazul);
 • evidenta zonelor cu risc ridicat si specific, intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, prelucrarea acestuia cu salariatii;
 • evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor, precum si a posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • colaborarea cu medicul de medicina muncii, în vederea evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, precum si a celor care necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2006 privind supravegherea starii de sanatate a salariatilor;
 • identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
 • colaborarea cu personal autorizat in vederea efectuarii verificarii periodice a instalatiilor electrice si a centurii de impamantare din locatia in care se desfasoara activitatea beneficiarului, respectiv obtinerea buletinelor PRAM;
 • participarea la cercetarea accidentelor de munca si intocmirea documentelor impuse de legislatie (in baza unui contract separat, in functie de tipul accidentului, circumstante si consecinte);
 • efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • efectuarea verificarilor si actualizarilor necesare (la cererea si cu fondurile puse la dispozitie de catre BENEFICIAR) a punctelor de lucru aflate in alte localitati;
 • participarea la controale (la solicitarea angajatorului sau a organelor de control), urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii salariatilor la locul de munca;
 • intocmirea si actualizarea documentelor de autoritate in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform prevederilor legislative;
 • organizarea apararii impotriva incendiilor la nivelul societatii (stabilirea structurii echipei de interventie si a reponsabilitatilor aferente;
 • instruirea salariatilor, intocmirea si actualizarea fiselor de instruire in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • elaborarea instructiunilor proprii generale si specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • organizarea exercitiilor practice aplicative in vederea cunoasterii de catre fiecare salariat a regulilor si modului de comportare in cazul situatiilor de urgenta;
 • monitorizarea dotarii cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, amplasarea si semnalizarea acestora.
 • consilierea angajatorului cu privire la obligatiile ce ii revin acestuia in ceea ce priveste organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivelul santierelor temporale si mobile (coordonarea SSM a santierului, stabilirea obligatiilor tuturor factorilor implicati, intomirea documentatiei complete de coordonare a santierului, transpunere in practica a HG 300/2006 – Cerinte minime de securitate in munca pentru santierele temporare si mobile);

AMENDA

P.S.I. – S.U.  Angajatorii mai trebuie sa cunoasca faptul ca neluarea vreuneia dintre măsurile legale privind apararea impotriva incendiilor de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, se sanctioneaza cu amenzi de pana la 5000 lei si obligativitatea ulterioara a intocmirii acestora.

AMENDA

S.S.M.  Angajatorii mai trebuie sa cunoasca faptul ca neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă. De asemenea nedetinerea documentelor solicitate de catre organele de control poate atrage amenzi de pana la 10000 lei si obligativitatea ulterioara a intocmirii acestora.

Tariful nu include TVA.